Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 15.12.2021


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Nose Work Finland ry, josta myöhemmin näissä
säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Sen kotipaikka on Helsinki
ja toiminta kattaa koko Suomen. Yhdistyksen virallinen kieli on
suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää noseworkin
harrastamista.

Tarkoitustaan varten yhdistys voi:
1. pitää yhteyttä jäsenyhdistyksiinsä sekä tukea noseworkin
harrastamista paikallisissa yhdistyksissä
2. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, koulutus- ja valistustoimintaa
sekä tehdä tai teettää lajiin liittyvää tutkimustyötä
3. edistää noseworkin harrastus-, koulutus-, testi- ja koetoimintaa
järjestämällä, tukemalla, ohjaamalla ja valvomalla edellä mainittuja
tilaisuuksia sekä laatimalla ja ylläpitämällä niihin liittyviä
ohjeistuksia ja sääntöjä
4. ylläpitää toimintansa kannalta tarpeellisia rekistereitä
5. toimia yhteistyössä viranomaisten ja muiden sekä koti- että
ulkomaisten eläinjärjestöjen kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisella luvalla
järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja
sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa alaan
liittyvää kustannustoimintaa ja periä jäsenmaksuja. Yhdistys voi
omistaa osakkeita tai kiinteistöjä.

3 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksellä voi olla henkilö-, yhdistys-, kannatus- ja
kunniajäseniä.

Henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistysjäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset.
Jäsenyhdistysten tulee sitoutua noudattamaan lajia koskevia
koesääntöjä ja muita määräyksiä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy
yhdistysjäsenet kirjallisesta hakemuksesta. Jäseneksi hakevan
yhdistyksen on liitettävä jäsenhakemukseen sääntönsä sekä joko
yhdistysrekisteriotteensa tai hallituksen pöytäkirjaote, jossa
päätetään Nose Work Finland ry:n jäseneksi hakeutumisesta.

Kannatusjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä oikeushenkilön
tai luonnollisen henkilön, jonka toiminnan voidaan katsoa edistävän
noseworkia Suomessa tai kansainvälisesti. Kannatusjäsenellä ei ole
äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokous voi hyväksyä hallituksen esityksestä
kunniajäseneksi henkilön ja kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen
entisen puheenjohtajan, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt
yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäsenellä ja
kunniapuheenjohtajalla on samat oikeudet kuin henkilöjäsenellä,
mutta heidät on vapautettu jäsenmaksusta.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Yhdistyksen henkilöjäsenten, jäsenyhdistysten ja kannatusjäsenten on maksettava liittymismaksu ja vuosittainen jäsenmaksu, joiden
suuruuden määrää yhdistyksen varsinainen kokous.


5 § Jäsenyyden päättyminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus voi
erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen tai jäsenyhdistys on
jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja neljä - kuusi (4 - 6) muuta varsinaista
jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan,
hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2)
kalenterivuotta. Ensimmäisen vuoden toimineista hallituksen
jäsenistä puolet ja toinen varajäsenistä eroaa arvan perusteella ja
sen jälkeen on puolet jäsenistä ja toinen varajäsenistä aina
erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarpeellisine
asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään
kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava
hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa
ennen kevätkokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta vuosittain. Kevätkokous
on pidettävä helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-joulukuun
aikana.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös postitse tai
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle silloin, kun
yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista
jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni ja
jäsenyhdistyksillä jäsenmääräänsä suhteutettu määrä ääniä.
Henkilöjäsenet voivat antaa valtakirjan toiselle yhdistyksen
henkilöjäsenelle. Yhdellä henkilöjäsenellä saa olla enintään kaksi
(2) valtakirjaa toisilta henkilöjäseniltä. Valtakirjalla voi edustaa etäyhteyden kautta, mikäli se on teknisesti mahdollista.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla
jäsenyhdistyksellä on ääniä seuraavasti:
1-29 jäsentä yhteensä yksi (1) ääni
30-59 jäsentä yhteensä kaksi (2) ääntä
yli 60 jäsentä yhteensä kolme (3) ääntä
Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Jäsenyhdistystä voi edustaa
valtakirjalla etäyhteydellä, mikäli se on teknisesti mahdollista.
Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä.
Jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja ei voi edustaa valtakirjalla
henkilöjäseniä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään sähköpostilla jäsenen
ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu on toimitettava viimeistään 14
vuorokautta ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
5. Kahden ääntenlaskijan valitseminen
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää
toimintakertomuksen, tuloslaskelman,
taseen ja liitetiedot sekä esitetään toiminnantarkastajan kertomus
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
5. Kahden ääntenlaskijan valitseminen
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsen- ja liittymismaksujen suuruus
8. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio
9. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen
erovuoroisten tilalle
12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, siitä on ilmoitettava
kirjallisesti hallitukselle 20 vuorokautta ennen kokousta, jotta
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.