Yhdistyksen säännöt

Nose Work Finland ry säännöt, voimassa 3.10.2019 alkaen.

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Nose Work Finland ry, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta kattaa koko Suomen. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää noseworkin harrastamista. Tarkoitustaan varten yhdistys voi:
1. pitää yhteyttä jäsenyhdistyksiinsä sekä tukea noseworkin harrastamista paikallisissa yhdistyksissä
2. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, koulutus- ja valistustoimintaa sekä tehdä tai teettää lajiin liittyvää tutkimustyötä
3. edistää noseworkin harrastus-, koulutus-, testi- ja koetoimintaa järjestämällä, tukemalla, ohjaamalla ja valvomalla edellä mainittuja tilaisuuksia sekä laatimalla ja ylläpitämällä niihin liittyviä ohjeistuksia ja sääntöjä
4. ylläpitää toimintansa kannalta tarpeellisia rekistereitä
5. toimia yhteistyössä viranomaisten ja muiden sekä koti- että ulkomaisten eläinjärjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa alaan liittyvää kustannustoimintaa ja periä jäsenmaksuja. Yhdistys voi omistaa osakkeita tai kiinteistöjä.

3 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksellä voi olla henkilö-, yhdistys-, kannatus- ja kunniajäseniä. 

Henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hallitus. 

Yhdistysjäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset. Jäsenyhdistysten tulee sitoutua noudattamaan lajia koskevia koesääntöjä ja muita määräyksiä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistysjäsenet kirjallisesta hakemuksesta. Jäseneksi hakevan yhdistyksen on liitettävä jäsenhakemukseen sääntönsä sekä joko yhdistysrekisteriotteensa tai hallituksen pöytäkirjaote, jossa päätetään Nose Work Finland ry:n jäseneksi hakeutumisesta. 

Kannatusjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön, jonka toiminnan voidaan katsoa edistävän noseworkia Suomessa tai kansainvälisesti. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokous voi hyväksyä hallituksen esityksestä kunniajäseneksi henkilön ja kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen entisen puheenjohtajan, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Yhdistyksen henkilöjäsenten, jäsenyhdistysten ja kannatusjäsenten on maksettava liittymismaksu ja vuosittainen jäsenmaksu, joiden suuruuden määrää yhdistyksen varsinainen kokous.

5 § Jäsenyyden päättyminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen tai jäsenyhdistys on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä – kuusi (4 – 6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Ensimmäisen vuoden toimineista hallituksen jäsenistä puolet ja toinen varajäsenistä eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen on puolet jäsenistä ja toinen varajäsenistä aina erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta vuosittain. Kevätkokous on pidettävä helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni ja jäsenyhdistyksillä jäsenmääräänsä suhteutettu määrä ääniä. Henkilöjäsenet voivat antaa valtakirjan toiselle yhdistyksen henkilöjäsenelle. Yhdellä henkilöjäsenellä saa olla enintään kaksi (2) valtakirjaa toisilta henkilöjäseniltä. Valtakirjalla ei voi edustaa etäyhteyden kautta. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on ääniä seuraavasti:
1-29 jäsentä yhteensä yksi (1) ääni
30-59 jäsentä yhteensä kaksi (2) ääntä
yli 60 jäsentä yhteensä kolme (3) ääntä

Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Jäsenyhdistystä ei voi edustaa etäyhteyden kautta. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja ei voi edustaa valtakirjalla henkilöjäseniä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
5. Kahden ääntenlaskijan valitseminen
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä esitetään toiminnantarkastajan kertomus
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
5. Kahden ääntenlaskijan valitseminen
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsen- ja liittymismaksujen suuruus
8. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle
12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, siitä on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle 20 vuorokautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3⁄4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.